Watercoach helpt Leon Noordam met waterbewust ondernemen

In de Nederlandse kassen gaan telers al jaren zeer zuinig om met water en voedingsstoffen. Ook zorgen ze ervoor dat het water zoveel mogelijk in de kas blijft. In de praktijk betekent dit dat telers hun planten heel gericht water geven met druppelaars. Maar ook dat ze het overtollige water 100% recirculeren, zuiveren en aanvullen met de benodigde voeding- en meststoffen om ditzelfde water opnieuw voor de planten te gebruiken. In principe wordt er dus geen water met voedingstoffen naar buiten geloosd.

Om er zeker van te zijn dat het water ook niet per ongeluk lekt via een kapotte slang, verstopte druppelaar of door een andere lekkage in en rond de kas, zet de brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland als pilot watercoaches in. Deze watercoaches helpen telers waterbewust te ondernemen. Met als doel schoon, gezond en dus kwalitatief goed water in het hele gebied.Leon Noordam van Red Harvest is een van de telers van Growers United die aan dit project deelneemt. Hij praat ons bij hoe de pilot tot nu toe voor hem verloopt.

Hoe zijn jullie betrokken geraakt?
“Growers United werd deze zomer benaderd door Glastuinbouw Nederland. En heeft ons gevraagd om mee te doen aan de pilot om de kwaliteit van het oppervlaktewater bij ons in de polder te verbeteren. We waren tot nu toe al best goed bezig met water, maar het kan natuurlijk altijd beter.”

Hoe vaak is er contact met de watercoach? Waar helpt hij jullie bij?
“Het eerste contact was telefonisch. Watercoach Arthur van Marrewijk vroeg mij daarna om een vragenlijst in te vullen. Deze waterscan geeft meer inzicht in ons watergebruik. Vorige week kwam de watercoach fysiek langs, om de waterscan door te nemen en een ronde te maken over het bedrijf. We zijn nu in afwachting van zijn advies en het stappenplan.”

Wat zijn de ambities? 
“Door de pilot en het bezoek van de watercoach zijn wij ons er nog bewuster van dat de kwaliteit van water essentieel is voor een goede bedrijfsvoering. We hebben de ambitie om een goed gesloten systeem te realiseren, watergangen inzichtelijk te maken en wat nodig is te verbeteren. Dat blijven we in de toekomst ook monitoren en meten.”

Wanneer is de pilot een succes? 
“Dit project is voor ons een succes wanneer we gezamenlijk de waterkwaliteit in de buurt in goede conditie houden. Want met ons, doen nog een aantal telers uit de polder mee. Iedereen moet zijn eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.”

Hebben jullie al successen behaald? En welke nieuwe inzichten heeft het opgeleverd?
“Het belangrijkste is de bewustwording en de verantwoordelijkheid die wij met elkaar hebben voor de natuur en het milieu. Dat inzicht heeft deze pilot ons zeker opgeleverd. Voor 2027 geldt een afspraak dat in heel Europa geen nutriënten of emissie van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater mag zitten. Die KRW-doelstellingen halen we alleen als we het met alle bedrijven uit deze polder samendoen. En waar wij zelf op korte termijn aan gaan werken? Om lekkages zoveel mogelijk te voorkomen, hebben we bijvoorbeeld besloten om de teeltgoten te vernieuwen. Ook blijven we de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, zodat we controle houden op onze processen.”